Referat af skolebestyrelsens møde  Tirsdag d. 18.9. 2018 kl. 18-20 i afd. Eng mødelokale

Deltagere, Skolebestyrelse.

Forældre: Christina Luthi, Jakob Skov Nielsen,), Kim Rosenberg, Lars Jacobsen, Morten Nielsen, Thomas Seiger Behrens

Kommunalbestyrelsens repræsentant: Michelle Møller Amundsen

Skolens ledelse: Hanne Hansen og Helle Seliger

Medarbejderrepræsentanter: Asbjørn Reffstrup og Diane Rossing

Elevrådsrepræsentanter: Sylvia og Mia

Afbud: Kim Kjellberg , Diane Rossing

Mødeleder: Christina Luthi

Referant: Helle Seliger

Punkt

 

Referat

Godkendelse af referat af møde 20.8.

 

Godkendt

Valg af ordstyrer

 

Asbjørn Reffstrup blev valgt

Forældrene og skolen/ Eleverne og undervisningen

A.

Formanden præsenterer årshjul for skolebestyrelse 2018/19

 

 

 

 

 

 

 

B.

Værdiregelsæt, oplæg v/ Hanne      

a) Ordensregler     

b) Princip for håndtering af  klageinstans vedr. elevmobning

 

 

 

C.

Kontaktforældres funktion – og  planlægning af årets  kontaktforældremøder (datoer), oplæg v/ Morten

 

 

 

 

 

 

 

D.

Økonomi (skriftlig redegørelse v. Hanne)

a) Budgetstatus 2018

b) Budgetforslag 2019  

 

 

A.

Præsentation af årshjul 2018/2019l – et årshjul der tager afsæt i  årets processer- herunder plads til hørringssvar- dialog og udvikling af principper.

På kommende møde vil formanden have udarbejdet et tillæg til årshjulet, der tager højde for, at bestyrelsens ”kæpheste”/ fokusområder indtænkes.

Målet er, at der ved genbesøg af principperne bliver indarbejdet de operationelle tiltag, der understøtter skolens udvikling.

 

 

B

Fundamentet er:

Trivselspolitik, værdiregelsæt, ordens- og samværsregler, den gode tone, trivselsplan/antimobbestrategi, sanktioner, den gode skole…..bilag uddelt på mødet.

Beslutning: Dette fundament er gældende frem til nyt er udarbejdet.

Justeringer- opdatering skal udarbejdes af arbejdsgruppe.

Arbejdsgruppe: Hanne Hansen, Lars Jacobsen, Thomas Seiger og Asbjørn Reffestrup.

Arbejdsgruppen fremlægger arbejdet, når det er klar til præsentation.

 

C

Oplæg ved Morten Nielsen – bilag uddelt på mødet.

Fokusområder:

-Forældreinvolvering

-Relevant fokus er basis

-”Tale med og ikke til forældrene”

-Målet med kontaktforældrenes arbejde- at understøtte klassen & årgangen som det bærende enhed for trivsel og læring.

Beslutning: Med afsæt i nuværende principper for det gode skole- og hjemsamarbejde &

Morten Nielsens oplæg- nedsættes en arbejdsgruppe der udarbejder oplæg til kommende møde.

Arbejdsgruppe: Morten Nielsen, Jakob S Nielsen, Kim Rosenberg og Helle Seliger

 

D.

Skriftlig orientering ved Hanne Hansen i løbet af uge 39.

Orientering fra ledelse

 

Der er afholdt mange forældremøder. På årgangs- og klasseniveau.

Orientering om arbejdet med – Det gode ungdomsliv/ Vi siger nej til hash.

Fernisering mandag i uge 41

Orientering fra Skolerådet

HBS er repræsenteret ved: Morten Nielsen og Kim Kjellberg

Temaet- Det gode skole- og hjemsamarbejde.

Spændende oplæg ved Kildegårdskolen og god plads til vidensdeling.

Orientering fra elevrådet

 

Valg af formand og næstformand

Valg til skolebestyrelsen.

Temaer:

Fælleskab- Gøre HBS til godt og trygt være- og lærested

De vil gerne arbejde med:

 • Sproget
 • Medbestemmelse
 • Flere smil og glæde
 • Mere bevægelse
 • Madordning- gerne kantine
 • Lejrskole for alle
 • Udvikle fællesskabsaftner
 • Faglig fordybelse i samarbejde med ungdomsskolen.
 • Gallafesten- måske med optrædende kunstner???

Det fysiske miljø:

 • IT- situationen
 • Toiletter+ vaske
 • Faglokale- fysik/kemi renoveres
 • Indrette en ”Mini-bio”

 

Orientering fra formand

 

Formanden vil gerne udarbejde orienteringsbrev  omhandlende bestyrelsens arbejde.

Målet er udgivelse 5 gange om året.

Dette blev vedtaget.

Der udarbejdes et fotogalleri- med billede og navn på skolebestyrelsesmedlemmerne.

Lars Jacobsen samler billeder- medlemmerne sender foto til Lars.

 

Orientering fra Medarbejdere

 

Intet

Opsumring referat

 

 

Næste møde

 

Jf. årshjul

Det gode skole- og hjemsamarbejde

Principperne- oplæg ved Hanne og Helle.

Referent: Helle Seliger