Referat af skolebestyrelsesns møde på Herlev Byskole, afd. ENG mandag d. 20.8. 2018 kl. 18-21 
 
Deltagere:
 
Forældre:
Christina Luthi
Jakob Skov Nielsen
Kim Kjellberg
Kim Rosenberg
Lars Jacobsen
Morten Nielsen 
 
Kommunalbestyrelsens repræsentant:
Michelle Møller Amundsen
 
Skolens ledelse:
Hanne Hansen
Helle Seliger
 
Lærerrepræsentanter:
Asbjørn Reffstrup
Diane Rossing
 
Elevrådsrepræsentanter:
Endnu ikke valgt
 
Deltog ikke:
Thomas Seiger Behrens
 
Punkt Referat
Velkomst til bestyrelsesarbejdet ved skoleleder Velkomst og kort introduktion-
Udlevering af 3 hæfter med titlerne-
Skolebestyrelsens arbejde-
Introduktion
Samarbejdet mellem skole og hjem
Principper til styring af skolen.
 
Konstituering af bestyrelsesformand- Christina Luthi
Næstformand- Morten N Nielsen
 
 
Valg af repræsentanter til skoleråd Morten N Nielsen
Kim Kjellberg
Valg af kontakt og trivselsforældre til skoleår 2018/19 Beslutning: 
Fokus er valg af kontaktforældre- gerne to pr. klasse.
God ide med trivselsforældre, hvis klassens forældregruppe understøtter ideen med trivselsforældre. 
Bestyrelsen har en intention om, at være tydelige, trans-parente og kommunikative.
Som første del af denne plan, vil Lars Jacobsen sørge for, at skolebestyrelsesmedlemmerne bliver præsenteret på intra med billede- navn & adresse-mailadresse m.m.
Når bestyrelsen er kommet i gang med arbejdet- vil med-lemmerne deltage på forældremøder- så dialog sikres. 
Samarbejdet med kontaktforældrene skal revitaliseres.
Introduktion til Her-lev Byskole afd. Eng Introduktion og beskrivelse af afd. Eng ud fra:
Bygningskapacitet
Brugergrundlag
Samarbejdsfora
Stikord:
En skole på to matrikler-Fælles mål og værdier.
Forældregruppe, der vil det allerbedste for deres børn, og elever der er nysgerrige og aktive m.m.
0.- 9.klasse – dvs. eleverne fra de to matrikler samles i 7.klasse.
Relativ stor tilgang af elever- hvilket betyder, at byg-ningskapaciteten skal øges.
De professionelle arbejder i team på tværs af matrikler- på årgangs- og fagniveau.
 
Transport Egen transport til afd. Elverhøj
Introduktion til Her-lev Byskole afd. el-verhøj Introduktion og beskrivelse af afd. Elv  ud fra:
Bygningskapacitet
Brugergrundlag
Samarbejdsfora
Stikord: Forældregruppe, der vil det allerbedste for deres børn, og elever der er nysgerrige og aktive m.m. Elverhøjen er kendetegnet, ved at mange forældre kender hindanen fra privatsfæren. 
0.- 6.klasse på matriklen
Relativ stor tilgang af elever- hvilket betyder, at byg-ningskapaciteten skal øges.
De professionelle arbejder i team på tværs af matrikler- på årgangs- og fagniveau.
 
Opsamling og for-slag til Skolebesty-relsens årshjul HH fremlagde skolebestyrelsens årshjul
Beslutning. At tage afsæt i årshjulet og fremadrettet ju-stere hjulet, så den nye bestyrelsesfokusområder bliver afspejlet i hjulet.
Trafiksikkerhed- Kim Kjellberg har udarbejdet et bekym-ringsskriv- der vil danne baggrund for oplæg til hørings-svar.
Christina Luthi, Kim Kjellberg og Hanne Hansen – holder møde og udarbejder oplæg – hørringssvaret præsenteres på kommende skolebestyrelsesmøde.
 
Evt.  + lukket punkt Skolebestyrelseskursus den 5. & 6.oktober i Glostrup
Medlemmerne skal give Hanne Hansen en tilbagemelding vedr. ønske om overnatning.
( Hvis ingen tilbagemelding- betyder det, den pågældende vil køre hjem om natten)
 
Referent Helle Seliger