Referat af Ekstraordinært Skolebestyrelsesmøde  tirsdag d. 06.02. 18 

Deltagere: 

Deniz Benli, Allan Strøbæk, Niels Henning Jørgensen, Thomas Seiger Behrens, Koshin Jama, Michelle Møller Amundsen, Asbjørn Reffstrup og Janne Linderod 

Afbud: Mikkel Eskam Weidermann

(Ikke inviterede: Helle Seliger og Hanne Hansen samt elevrådsrepræsentanter)
 

 1. Valg af ordstyrer og referent

    Ordstyrer blev Asbjørn Reffstrup
    Referent blev Janne Linderod

 1. Drøftelse og beslutning vedr. skolebestyrelsens arbejdsform v. Formand 

  Formanden, Allan understreger hvor få gange bestyrelen har været beslutningsdygtig gennem det sidste år; 3 gange i alt. På sidste møde var der to forældrerepræsentanter tilstede.

  Arbejdsgangen har derfor fra formandens side været vurderet til at være, at de høringssvar og beslutninger der løbende skal tages (hurtigt), har han taget. HVIS denne model skal fortsætte har han brug for at vide, at hele skolebestyrelsen støtter op. Alternativt skal arbejdsgangen ændres til, at bestyrelsesmøderne bliver meget hyppigere (ca. 1 gang/uge).

  De øvrige forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer giver efterfølgende udtryk for, at de generelt har været enige om nuværende arbejdsgang.

  I forbindelse med den pågående sag om sammenlægning af klubber, som er en ”større ting”, føler de sig ikke nok inddraget. De føler sig taget til indtægt for at være medforfattere i en forespørgsel til kommunen, som de ikke kender ordlyden af. De føler sig ikke ordentligt informeret.

  Alle støtter dog op om, at den hidtidige arbejdsgang fortsætter.

  Skolebestyrelsens arbejde omkring Klub-forløb 

 2. Dokument med skitsering af forløbet omkring placering af klubtilbud gennemgås af formanden, Allan. Der er undervejs kommentarer og underen over at ingen (kontaktforældre/forældre) gennem forløbet har stillet spørgsmål.

  De mange forældrehenvendelser, som opleves nu, skal vel opfattes positivt?

  Forældrene interesserer sig.

  Det vil lægge pres på i.f.t. opmærksomheden på, at klubberne er svære at drive med nuværende midler.

  Forslag fra formanden er, at ansøgningen om klubsammenlægning p.g.a. de mange forældeprotester trækkes tilbage.

  Det bliver svært for Center for skole og dagtilbud, med den forældrestorm der har været, at træffe en beslutning om sammenlægning.

  Skolebestyrelsen kan lære af dette forløb (set i bagkundskabens lys), at beslutninger af den karakter, dels kræver større forældreinddragelse, dels kræver dybere overvejelser over, hvordan udmeldingen formuleres. Forældrene skal hurtigt kunne se de gode intentioner i en bestyrelses-beslutning og indledningen i en information til forældrene skal være positiv.

  Beskeden til forældrene på HBS om at bestyrelsen i forhold til klubsammenlægning trækker sin forespørgsel tilbage, skal følges af en opfordring til kontaktforældrene om at holde fast i deres engagement og gå ind i arbejdet med at få styrket klubben.

  Skolebestyrelsen vedtager enstemmigt, at vi trækker forespørgslen om klubsammenlægning tilbage.

  Der forfattes et skriv herom som straks i aften lægges ud til forældrene på HBS.

  Referent Janne Linderod