Referat Skolebestyrelsesmøde på Herlev Byskole afd. ENG, Mandag d. 28.08. 2017 kl. 19-21 
 

  
Deltagere: Skolebestyrelse: Deniz Benli, Allan Strøbæk, , Mikkel Eskam Weidermann 
 
 Kommunalbestyrelsens repræsentant: Michelle Møller Amundsen 
 
Skolens ledelse: Hanne Hansen og Helle Seliger 
 
Lærerrepræsentanter: Asbjørn Reffstrup og Janne Linnerod 
 
Elevrådsrepræsentanter: Der er ikke pågået valg  Afbud: Niels Henning Jørgensen, Thomas Seiger Behrens, Koshin Jama, 
 
Dagsorden:    Referat: 
1. Valg af ordstyrer Asbjørn Reffstrup 2. Godkendelse af referat fra møde d. 20.06.17. Godkendt 
3. Det Gyldne Punkt: 
 
 A: Værdiregelsæt  Ordensregler  Princip for håndtering af klageinstans vedr. elevmobning 
 
Med afsæt i: Trivselsprincip - værdiregelsæt-trivselsplan- antimobbestrategi-samværsregler og arbejdet med den gode tone- udarbejder/ajourfører ledelsen materialet, så vi honorerer kravene for forældres mulighed er for at klage /klageinstans vedr. elevmobning. . I forbindelse med digital mobning indskrives skolens arbejde med digital dannelse 
 B: Økonomi  Budgetstatus 2017  Budgetforslag 2018 
 
Skolen overholder budget 2017. Budget 2018 er et fremskrevet budget, hvor der er taget højde for ekstra læseklasse på Herlev Byskole. Høringssvar. Budget 2018 tages til efterretning 
Herlev   Kommune 
 
Herlev Byskole Engskolevej 1 2730 Herlev 
 
Telefon  44 52 56 26 Telefax  44 92 09 61 
Referat- Skolebestyrelsesmøde på HBS- Helle Seliger[Skriv tekst] Side 2 
 
 
 C: Skoleårets indsatser  Profilering  Løft af Top og Bund  Digitale midler 
 
HBS er en ganske almindelig folkeskole med helt almindelige børn og forældre. I forbindelse med profilering af skolen, har ledelsen besluttet at få hjælp af professionelt kommunikationsfirma. 
 
For at løfte de fagligt udfordrede og de fagligt stærke elever fortsætter HBS med fokuseret indsats i forbindelse med holddannelse- niveaudeling/-  sprog og begreber/matematikløft/ medborgerskab og dannelse. 
 
Undervisningsmaterialer, eksamener m.m. er digitale og det kræver at eleverne har mulighed for anvendelse af digitale midler i hverdagen (arbejde i og uden for skolen). Dette kan skolen ikke honorere- vi har ikke så mange computere. Netværkskapaciteten på HBS er udfordret og opgradering ønskes prioriteret. 
 
4. Orientering fra Skolerådet: (v. AS/HE) 
 
Intet møde 
5. Orientering fra Formand: (V. AS) 
 
Skolebestyrelsen har fået medhold i ansøgning om istandsættelse af lofterne på HBS afdeling Eng. 
6. Orientering fra ledelse (v. HE/HH) 
o Kapacitetsforandring 
o Skoleårets begyndelse 
o ESKO 
 
Den planlagte kapacitetsforandring udfordres af de aktuelle elevprognoser. SKB retter henvendelse til DASK, for at sikre at der er mulighed for justering af planerne…….. HBS er fremadrettet udfordret på antallet af klasseværelser og ikke mindst ikke opdaterede faglokaler. 
 
Uge 32 har alle lærere været på kurser. Skolen er kommet godt i gang. SFO i sommerferien- der har været færre børn end tilmeldt- Ærgerligt, da vi kunne have prioriteret pædagogernes arbejdstid anderledes.  I sommerferien har der været håndværkere(Eskoprojektet)på Elv.  Resultatet er flot, men lokalerne er udfordret på der ikke er solafskærmning ind tænkt. 
 
7. Orientering fra medarbejdere: (v. AR/JA) 
 
Velkommen til 12 nye kolleger Travlhed men god stemning. Udeskole uge for 3.kl til og med 6.klasse. Implementering af MU (læringsplatformen Min uddannelse)-  Pædagogerne har fået nyt mødetidsskema. 
8. Orientering fra elever 
 
Ingen elever 9.kl skal på lejrskole uge 36 
Evt. Orientering vedr. enkelt sager,-  
Referat- Skolebestyrelsesmøde på HBS- Helle Seliger[Skriv tekst] Side 3 
 
(lukket møde) 
 
 
 
Møder i skolebestyrelsen: 28/8-17 26/9-17 25/10-17 23/11-17 18/12-17 23/1-18 28/2-18 5/4-18 22/5-18 20/6-18 
 
 
Møder i skolerådet frem til jul 2017 
 
19/9-17 14/11-17