Kære elever og forældre på Herlev Byskole

Skolens sommerferie står for døren og børn og voksne kan se frem til 6 uger med ferie fra klasselokaler, bøger, blyanter og smartboards.

Efter et fantastisk forår med mange fine arrangementer i klasserne, hvor oplevelserne har været mangfoldige, og hvor der har været stort fremmøde til såvel forældremøder og målferniseringer som "kom og vær sammen"-arrangementer, bliver der nu ferie.

Vi har afholdt en fin 9. kl. Sidste Skoledag, hvor såvel store som små var eksemplariske i deres samvær på Byskolen. Vi har nydt 6. årgang’s teaterkoncert, en alternativ idrætsdag og ikke mindst et stort fremmøde til SFO1 og Klubbens vellykkede sommerfester på Eng og Elv.

At være deltager i de mange fine arrangementer gør, at man bliver glad over og stolt af at være en del af et dejligt fællesskab på Herlev Byskole.

I skrivende stund afslutter vi de sidste af folkeskolens afgangsprøver for vores ældste elever på 9. årgang.

Både lærernes ambitioner og elevernes forventninger er høje, og vores elever klarer sig rigtig flot og er blevet rost for deres ihærdighed og flid af vores censorer.

Overalt på skolen summer det af alverdens spændende og kompetent faglig læring både ude og inde på skolens to matrikler.

Sideløbende med ovennævnte knokler vi med at få planlægningen af næste skoleår – år 3 med implementering af intentionerne i den nye skolereform - til at falde helt på plads. Puslespillet rummer, som altid, mange brikker og kompleksiteten bliver, oplever vi, større fra år til år. Vi ser dog heldigvis også, at mange elementer er blevet til dagligdag og vi kan næsten ikke forestille os en skole uden bevægelse i fagene, målsætning for læring og mulighed for at inddrage lokale foreninger og lokale virksomheder i det daglige læringsarbejde.

Nedenfor vil jeg forsøge at tegne nogle billeder af de rammer, som vi lægger til grund for vores planlægning.

Information om lærer/pædagog team omkring de enkelte klasser vil blive fremsendt enten på ugeplan fra klasseteam eller fra ledelsen.

Personaleændringer generelt

Som altid vil vi på en stor arbejdsplads, med mere end 95 pædagogiske medarbejdere, være udfordret i at skabe så stor kontinuitet som muligt i de to matrikler og 5 afdelinger, vi arbejder i. Det, der udfordrer os, som flere af jer også i år har oplevet, er begivenheder som orlov, barsler, langtidssygdom, efterløn og pensionering samt flytning og opsigelser. Vi er klar over, at det fra jeres perspektiv, til tider, kan virke uhensigtsmæssigt eller ligefrem uforståeligt, men ikke desto mindre så bestræber vi os på at skabe størst mulig kontinuitet og sammenhæng.

For det kommende skoleår sker der blandt lærerne det, at:

Rikke Skadborg vender retur fra barsel pr. 1.8.

Sarah Haagensen er nyansat lærer pr. 1.8., hun vil varetage opgaver på afd. Elverhøj

Lars Seehuusen er nyansat lærer på 1.8. og vil varetage opgaver på afd. Elverhøj

Bryan Schierning er nyansat lærer og vil varetage opgaver på afd. Eng

Kristian Dines er nyansat lærer og vil varetage opgaver på afd. Eng

For pædagogerne er situationen pt. den, at:

Karina Ingemansen flytter fra afd. Eng til afd. Elverhøj og vi har ansat 2 nye pædagoger til afd. Elverhøj SFO 1, samt 1 til afd. Eng, SFO 1. Herlev Byskole, Juni 2016

Hanne Hansen, Skoleleder Herlev Byskole Side 2

Ændringer i klasseantal

I forhold til det øgede børnetal vil vi i næste skoleår have 4 klasser på alle årgange fra 2.-6. kl. 3 klasser på 7.-9. årgang og på 0. og 1. årgang har vi 5 klasser.

TAK til både elever, forældre og lærere for jeres tilgang til dannelse af vores nye 7. kl. en proces der altid er sårbar i begyndelsen, og hurtigt i skoleåret udvikler sig til et nyt stærkt fagligt fællesskab.

Væsentlige justeringer og ændringer fra i år til kommende skoleår

Afslutningen af år 2 med ny skolereform løber ud om meget kort tid, og det er vores oplevelse, at vi er kommet rigtig godt fra land med flere af de nye områder, som reformen angiver.

På baggrund af vores egen interne evaluering samt tilbagemeldinger fra forældre og bestyrelse har vi foretaget nogle justeringer for at kvalificere vores arbejde og lykkes bedre.

Læringsmålstyret undervisning

Læringsmålsstyret undervisning vil også næste år være et område med et særligt fokus.

Vi har færdiguddannet læringsvejledere og de skal være med til at skærpe vores beskrivelser af læringsmål og sætte fokus på kriterier for målopfyldelse og feedback til eleven om læringsproces særligt i fagene dansk og matematik.

Vi har desuden valgt at sætte fokus på holddannelse, særligt i 7.-9. kl. og dermed gøre det muligt, at komme endnu tættere på den enkelte elevs læringspotentiale.

Faglig fordybelse fortsætter på 0.-9. årgang som i år, hvor tiden har været dækket i et samarbejde mellem lærere og pædagoger på årgangen. Vi har erfaret, at vores elever fra 5.-9. årgang primært efterspørger den fagfaglige støtte i dansk og matematik, vi har derfor valgt at styrke denne lærerfaglighed.

Faglig fordybelse varetages primært af lærerne i dansk og matematik, netop for at få understøttet fagligheden i disse fagområder.

Klassens fællesskab er fortsat det helt bærende og afgørende for, at alle børn og unge trives. Ansvaret for fællesskabet hviler hos teamet omkring klassen i et tæt samarbejde med jer forældre.

Det er afgørende for klassens trivsel, at

teamet omkring klassen har øje for trivslen og arbejder med at styrke og udvikle den

alle forældre bakker op om møder, sociale arrangementer, aftaler i klassen som f.eks. spisegrupper, legegrupper og fødselsdage.

Det stærke fundament for fællesskab og trivsel bygges i løbet af de første skoleår på 0.-6. årgang og vedligeholdes kontinuerligt på 7.-9. årgang.

Trivslen styrkes og udvikler sig for alvor, når alle forældre tager ansvar for det i samarbejde med skolens personale.

Skole-hjem-samarbejde, skolebestyrelsen har vedtaget nye principper for skole-hjem-samarbejde på baggrund af en proces, hvor lærere, pædagoger og forældre har været inddraget.

Kontaktforældre i indeværende skoleår har været med til at præcisere arbejdet med samtaler omkring elevens læring og vi er dermed blevet skarpere på, hvad samtalen skal indeholde. Læringssamtaler vil også i næste skoleår have fokus på progression og fremadrettede tiltag som de bærende elementer. Herlev Byskole, Juni 2016

Hanne Hansen, Skoleleder Herlev Byskole Side 3

Generelt kan man sige, at det gode samarbejde mellem skole og hjem bygger på en god relation mellem forældre og de voksne, som arbejder med børnene i løbet af skoledagen.

Skolebestyrelsen har ligeledes i samarbejde med skolens forældreråd besluttet at fortsætte næste skoleår med, at der i alle klasser skal vælges 2 kontaktforældre. Disse er rådgivende for skolebestyrelsen og vil blive indkaldt til fælles samarbejde 2-3 gange i løbet af skoleåret.

BEVÆGELSE som en del af en meget varieret hverdag vil også næste år være under udvikling. Vi har også næste skoleår planlagt med, at tiden til bevægelse er lagt ind under fagene, dansk, matematik og i overbygningen også faget engelsk.

Mandag den 8. august er første skoledag for alle elever 0.- 9. årgang kl. 8.00 – 10.00 herefter er SFO og klub åbne.

Vi glæder os til et nyt skoleår med jer.

I ønskes en god sommer og en god ferie,

Med Venlig Hilsen

Hanne Hansen

Skoleleder, Herlev Byskole