Nyhedsbrev Oktober

 

Kære elever og forældre på Herlev Byskole

I dette nyhedsbrev kan I læse om:

Skolens 5-års-fødelsedag, der blev fejret med venskabsklasser

 Udeskole for 4.-6. årgang på Kildegården, med fokus på Natur og Udeliv

 Fagligt fokus, Byskolen møder børn og unge med krav og forventninger til at ville og kunne

 Trivselsundersøgelsen, 2016, hvor fokus skal være på flere gode fællesskaber

 Skoledagens længde og forældreengagement i skolelivet

God læselyst.

Fødselsdag:

En ganske særlig dag blev afholdt d. 1. september 2016.

Vi markerede Byskolens første 5 år. Dagen blev fejret med venskabsklassedag, hvor elever på de to matrikler mødtes med deres venskabsklassevenner og ligeså samledes venskabsklasser på tværs af matriklerne til fællesskab, fotografering og is.

Udeskole:

At vi er En Skole, som har børn fordelt på to matrikler blev ligeså understreget i uge 34, da vi afholdt udeskole for vores glade børn og kloge elever på 4.-6. årgang.

Alle børnene var sammen på kryds og tværs og mange fik nye venskaber og oplevede ikke blot at have en klasse på deres egen årgang, men flere klasser fyldt med mulige nye venner.

En uge med fællesskab, fagligt fokus på Natur og Miljø, kreativitet, innovation og kommunikation. En lærerrig uge for alle og en uge, som vi tænker får følgeskab.

Fagligt fokus: Herlev Byskole, Oktober 2016

Hanne Hansen, Skoleleder Herlev Byskole Side 2

Vi arbejder med grundtesen omkring, at vi skal have glade børn og kloge elever.

Vi arbejder ud fra, at på Herlev Byskole møder vi børn og unge med krav og forventninger og tillid til at eleven kan og vil.

Vi møder eleverne med mål for undervisning og læring og vi arbejder målrettet med motivation, gode grunde til at gøre sig umage.

Vi har iværksat mulighed for holddannelser, særligt i faget matematik, og i overbygningen også i dansk. Fagligt fokus på mellemtrinnet skal have et øget fokus fremadrettet, da vi her skal forebygge, at elever ikke oplever faglige fremskridt.

Vi møder eleverne med faglige ambitioner og vi sætter rammer for skoledagen.

I arbejdet med at fastholde dette faglige fokus skal der være et løbende Skole og Hjem-samarbejde. Det kræver et stærkt samarbejde at gøre børn til kloge elever. Samarbejdet er en disciplin, som bygger på gensidig tillid og dialog gennem hele elevens skoletid.

Skolebestyrelsen har et særligt øje på Skole-Hjem-samarbejdet og arbejder i samarbejde med skolens ledelse omkring tydeliggørelse af forventninger til dette mellem skole og hjem, men også mellem alle de hjem, der er repræsenteret i en klasse.

Trivsels- undersøgelse:

Trivselsundersøgelsen 2016 viste, at eleverne på Herlev Byskole, generelt er glade for deres skolegang, at de oplever, at der er voksne de kan gå til når de har behov. At de får udfordringer i undervisningen.

Undersøgelsen gav os dog også en indsigt i de klasser, hvor der opleves mindre trivsel grundet manglende opfattelse af medbestemmelse. Vi har derfor sat fokus på dette område i netop de klasser, hvor dette var den oplevelsen.

Ligeså viste undersøgelse, at vi kan blive endnu bedre til at arbejde med, at alle børn har oplevelsen af at være blandt venner. Vi har derfor i år også fokus i de klasser hvor dette kom til udtryk på venskaber, venskabsklasser og fællesskaber.

Trivsel er også, at skolens regler og rutiner står tydeligt for eleverne og understøttes af forældrene. Vi vil i løbet af den næste periode, sætte fokus på dette, i de klasser, hvor eleverne giver udtryk for usikkerhed på dette omtalte område.

Skoledagens længde:

Eleverne på Byskolen giver generelt ikke udtryk for, at de har en for laaang skoledag.

Vi arbejder hele tiden på, at organisere skoledagen og skoledagens indhold således, at skoledagen indeholder alsidig undervisning og læring også i andre læringsmiljøer end på skolen og vi holder fast i, at eleverne skal opleve, at det at gøre sig umage og have tid til at fordybe sig også er en motivationsfaktor.

Skolens personalegrupper knokler og sammen vi oplever, at være blevet bedre til at videndele både på årgangene, også på tværs af skolen omkring faglige og sociale områder.

Der er ingen tvivl om, at jeres – forældrenes – interesse og aktive deltagelse i børnenes skoleliv er en faktor, der har betydning for trivsel og udvikling.

De glade børn og de kloge elever har brug for, at I bakker op om skolens værdier, skolens regler og skolens sanktioner, at I deltager i forældremøder, fælles arrangementer og læringssamtaler.

I eftersommerens løb har vi fået ansat nye lærere og pædagoger.

Vi har sagt farvel til gamle medarbejdere og ansat nye og på nuværende tidspunkt har vi også ledige lærer og pædagogstillinger.

At en klasse oplever lærer/pædagogskifte i løbet af et skoleår opleves af alle som værende rigtig træls. Der er efterspørgsel på dygtige lærere og pædagoger og det mærker vi også på Byskolen.

Vi forsøger hver gang, at løse perioden uden fast lærer så skånsomt som muligt, men det vil medføre forandringer for eleverne.

Trafik, - I bedes alle være opmærksomme på børn og voksne i trafikken på vores to skoler. Vis hensyn, brug parkeringspladserne, overhold skiltningen og pas godt på hinanden.

Med Venlig Hilsen

Hanne Hansen

Skoleleder, Herlev Byskole